El treball de camp en geologia

El mapa topogràfic

Els mapes topogràfics son representacions gràfiques del relleu de zones d’una extensió reduïda per les quals la Terra pot ser considerada “plana”. Sovint els mapes topogràfics no es limiten a la simple representació de les formes de la superfície. Inclouen, a més, tota mena d’informacions d’elements naturals i artificials: cursos d’aigua, llacs, embassaments, assentaments urbans, vies de comunicació, construccions, tipus de vegetació, límits administratius, línies elèctriques…

En un mapa topogràfic es poden diferenciar:

 • Les dades topogràfiques que representen gràficament el relleu
 • Les dades planimètriques que recullen la resta d’elements representats

La informació continguda en un mapa topogràfic suposa una simplificació i una abstracció de la realitat. Per a poder interpretar un mapa topogràfic és fonamental comprendre:

 • Que per la seva realització s’ha utilitzat un sistema de projecció. És a dir, s’han emprat mètodes de transformació geomètrica per poder “projectar” sobre un pla la complexa geometria de la superfície del terreny.
 • Que els mapes estan realitzats a escala. O el que és el mateix, que estan fets aplicant una relació de proporcionalitat coneguda entre les mides reals dels objectes i les de la seva representació.
 • Que els mapes topogràfics fan servir símbols per representar la informació. De forma convencional s’utilitzen punts, línies i superfícies colorejades o tramades per representar, respectivament:
  • dades aïllades,
  • traçats lineals o equipotencials (com les corbes de nivell)
  • àrees diferenciades
Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp