El treball de camp en geologia

Tipus de contactes

Un altre element del mapa geològic és el tipus de contacte existent entre cada unitat cartografiada, o sigui entre cada un dels diferents colors del mapa. Un contacte, en un mapa, és la línia resultant de la intersecció entre la superfície que separa els dos conjunts cartografiats i la topografia. Es poden definir diversos tipus de contactes segons les roques i processos que els han originat. Aquests es poden veure esquematitzats en forma de petits talls geològics a la figura adjunta.

Per conèixer què significa una línia de punts dibuixada en el mapa només cal mirar la llegenda: en el nostre exemple (veure mapa geològic) representa un contacte concordant. Això comporta una relació de paral·lelisme entre dos conjunts de roques estratificades superposades. Aquest paral·lelisme no sempre configura una continuïtat. Per això és possible que en un mapa es trobin diferents tipus de contactes concordants. Moltes vegades dos conjunts de roques poden mantenir el seu paral·lelisme i presentar una discontinuïtat estratigràfica ja sigui per erosió o per no deposició. Per exemple les paraconformitats representen contactes concordants on hi manca (per no sedimentació) un interval de temps geològic important. Si no es para atenció a l’edat de les roques, mirant una vegada més la llegenda del mapa, aquesta disposició pot donar una falsa aparença de continuïtat.

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp