El treball de camp en geologia

Corbes de nivell

Les corbes de nivell són les encarregades de donar la idea de relleu en el mapa topogràfic. Com ja s’ha dit abans, són unes línies que uneixen els punts d’igual alçada en relació al nivell “zero” de referència, en molts casos, el nivell del mar (A). Aquestes línies (H) representen la intersecció del relleu amb uns plans horitzontals i equidistants al nivell de referència (G).

relleu1

Cada una d’aquestes línies projectades sobre el pla del dibuix (B-F) constitueix la base del mapa topogràfic (I). És evident que aquesta representació requereix seleccionar un nombre determinat de plans en funció del grau de precisió desitjat i sobretot de l’escala del mapa.

Per interpretar el relleu a partir de la forma de les corbes de nivell dibuixades en el mapa, cal fer un esforç que implica entendre com es generen aquestes línies. Una manera de fer-ho és intentar deduir-les a partir d’alçades puntuals.

En aquest exercici (tret de O. Oms et al. Introducción al mapa geológico (1): topografía y fundamentos. Monografias de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Serie Cuadernos Didácticos nº 2 Aepect. Girona) el relleu ve expressat en una part del mapa per corbes de nivell i a l’altra per cotes altimètriques aïllades. Els rius (fons de vall) s’expressen, en aquest exemple, amb línies puntejades i les carenes amb punts i ratlles. Dibuixeu, de manera aproximada, el traçat de les corbes de nivell que falten fent servir els valors de les cotes altimètriques. En definitiva s’ha de dibuixar la corba de nivell extrapolant la seva situació entre dos valors altimètrics. Recorda que a les valls la corba de nivell dibuixarà una V amb el vèrtex dirigit aigües amunt i que una corba sempre delimitarà a banda i banda valors superiors i inferiors al de la pròpia corba.

relleu3 relleu2

Com es pot comprovar, les corbes de nivell mai es tallen i la seva separació en el mapa és variable d’un sector a un altre. També és molt probable que la resposta mostri que les corbes de nivell a les immediacions de les valls tenen forma de V, amb el vèrtex dirigit cap a la capçalera del riu. Corbes de nivell concèntriques i més o menys tancades indicaran una muntanya o una depressió, segons que el seu valor augmenti o disminueixi respectivament cap al centre.

Donat que la separació entre una corba i la següent és en la realitat sempre la mateixa (equidistància), la seva projecció sobre el mapa donarà idea del relleu. Si les corbes de nivell estan molt juntes (penya-segats de la costa) indiquen un relleu abrupte. Si estan separades (resta del mapa) indiquen relleu més suau. Cal recordar que la diferència d’alçada entre corbes successives és sempre la mateixa. Per això cada mapa topogràfic mostra el relleu amb unes corbes que sempre presenten un valor que és múltiple d’un número anomenat equidistància. L’elecció d’aquesta equidistància està òbviament influenciada per les dimensions del mapa i sobretot per l’escala del mateix. És, en el fons, un problema tècnic de resolució del propi dibuix. Entendre bé aquest concepte és fonamental per solucionar alguns problemes relacionats amb el mapa geològic.

Preparem la sortida

 

 

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp