Geologuia');?>

get_current_user_id(), 'post_type' => 'geo', 'post_status' => 'publish', 'post_title' => "Dupli: ".$acGeo->post_title ); $idac = wp_insert_post($npost); update_post_meta($idac,"genIdioma",$_POST['idioma']); // idioma update_post_meta($idac,"genTipus",get_post_meta($acGeo->ID,'genTipus',true)); // tipus update_post_meta($idac,"genEstat",'1'); // estat en edició update_post_meta($idac,"genPare",$acGeo->ID); // pare de la geologuia // S'han de duplicar tots els continguts. // actualitzem altres valors. update_post_meta($idac,"genPais",get_post_meta($acGeo->ID,'genPais',true)); update_post_meta($idac,"genRegio",get_post_meta($acGeo->ID,'genRegio',true)); update_post_meta($idac,"genLocalitat",get_post_meta($acGeo->ID,'genLocalitat',true)); update_post_meta($idac,"genObjectius",get_post_meta($acGeo->ID,'genObjectius',true)); // interes update_post_meta($idac,"genInteres",get_post_meta($acGeo->ID,'genInteres',true)); // imatge // guardem id del attachment update_post_meta($idac,"genIdImage",get_post_meta($acGeo->ID,'genIdImage',true)); // principal update_post_meta($idac,"itpriIdImage",get_post_meta($acGeo->ID,'itpriIdImage',true)); update_post_meta($idac,"itpriintro",get_post_meta($acGeo->ID,'itpriintro',true)); update_post_meta($idac,"itpripeu",get_post_meta($acGeo->ID,'itpripeu',true)); // autors $result_autors = $wpdb->get_results("SELECT * FROM gc_autors WHERE idpost='$acGeo->ID'"); foreach ($result_autors as $aAutor) { // inserim autors. $wpdb->query("INSERT INTO gc_autors(autors,idpost,iduser,ubicacio) VALUES('$aAutor->autors','$idac','".get_current_user_id()."','$aAutor->ubicacio')"); } // blocs $result_blocs = $wpdb->get_results("SELECT * FROM gc_blocs WHERE idpost='$acGeo->ID'"); foreach ($result_blocs as $aBloc) { $wpdb->query("INSERT INTO gc_blocs(descripcio,idpost) VALUES('$aBloc->descripcio','$idac')"); } // parades $result_parades = $wpdb->get_results("SELECT * FROM gc_parades WHERE idpost='$acGeo->ID'"); foreach ($result_parades as $aParada) { $wpdb->query("INSERT INTO gc_parades(idpost,titol,comollegar,posgoogle,objectius,blocs,bloc_activitats) VALUES('$idac','$aParada->titol','$aParada->comollegar','$aParada->posgoogle','$aParada->objectius','$aParada->blocs','$aParada->bloc_activitats')"); } // punts $result_punts = $wpdb->get_results("SELECT * FROM gc_punts WHERE idpost='$acGeo->ID'"); foreach ($result_punts as $aPunt) { $wpdb->query("INSERT INTO gc_punts(idpost,titol,comollegar,posgoogle,objectius,blocs) VALUES('$idac','$aPunt->titol','$aPunt->comollegar','$aPunt->posgoogle','$aPunt->objectius','$aPunt->blocs')"); } // altres update_post_meta($idac,"altresIdImage",get_post_meta($acGeo->ID,'altresIdImage',true)); update_post_meta($idac,"altrespeu",get_post_meta($acGeo->ID,'altrespeu',true)); // base activitats. update_post_meta($idac,"actintro",get_post_meta($acGeo->ID,'actintro',true)); // referčncies update_post_meta($idac,"refBiblio",get_post_meta($acGeo->ID,'refBiblio',true)); update_post_meta($idac,"refInternet",get_post_meta($acGeo->ID,'refInternet',true)); // agraďments update_post_meta($idgeo,"agraiments",get_post_meta($acGeo->ID,'agraiments',true)); ?>

post_title;?>