El treball de camp en geologia

Condicions d’ús

GEOCAMP és un espai obert a la publicació d’itineraris de camp de contingut geològic per part de geòlegs i/o docents de Ciències de la Terra de qualsevol nivell educatiu. Convidem a tothom a enviar les seves contribucions.

En el portal GEOCAMP entenem com a “llistat” dintre de “Geologuies” el conjunt de materials (textos i imatges) capaços d’aportar informació descriptiva i tutorial que facilitin el coneixement geològic a partir d’un contacte directe amb el medi.

Els itineraris publicats a GEOCAMP pretenen ser una eina al servei de l’Ensenyament de la Geologia. És per això que, el seu interès prioritari s’ha de centrar en l’ús didàctic del Patrimoni Geològic regional. No es tindran en consideració les “guies de camp especialitzades” o els simples “inventaris d’àrees i indrets d’interès geològic.”

La publicació d’un itinerari al web GEOCAMP requereix l’acceptació per part dels autors de les normes establertes, el compliment d’un procediment d’edició i la submissió dels originals a un procés de revisió.

Els continguts d’un itinerari proposat per publicar a GEOCAMP hauran de ser originals.Qualsevol inclusió de textos, fotografies o figures no originals haurà de ser citada i/o autoritzada oportunament.L’idioma de publicació serà el castellà. Sobre la base de la versió en llengua espanyola, s’admetran versions en altres llengües.

Els itineraris acceptats per ser publicats seran incorporats al portal GEOCAMP en un format pdf.Els autors renuncien expressament als drets de copyright sobre els seus itineraris i autoritzen la seva utilització sempre que s’especifiqui la seva procedència. No obstant, queda prohibida la reproducció total o parcial de textos o imatges amb finalitats comercials.

1 Les normes de publicació pels autors dels itineraris apareixen indicades en els diversos “globus informatius” de la pròpia aplicació informàtica. Tots els aspectes formals són d’obligat compliment per tal que un itinerari sigui acceptat per ser publicat.

2 L’aplicació informàtica de GEOCAMP ofereix una “plantilla” a la que s’ha d’adaptar cada itinerari. L’estructura i contingut de cada un dels camps haurà de ser emplenat d’acord amb les normes de publicació. El procés d’edició d’un itinerari pot ser laboriós. És per això que, l’aplicació permet gravar i conservar les modificacions.

3 Un cop completat totalment el procés d’edició, l’autor tindrà que “canviar l’estat del document” per tal que aquest pugui ser sotmès a un procés de revisió. Els responsables de la gestió de GEOCAMP remetran els originals a un mínim de dos revisors externs que formaran part d’un Consell Assessor. Si es considera necessari, es podrà ampliar el número de revisors o sol•licitar informes a experts en geologia regional de la zona abordada per l’itinerari. Els responsables de GEOCAMP notificaran a l’autor o primer firmant l’acceptació o no del seu original per a la seva publicació o sol•licitaran, si és precís, les modificacions requerides per a la seva acceptació. Un cop acceptat i publicat l’itinerari, s’admetran modificacions sempre que contribueixin a millorar el seu contingut o suposin la correcció d’errors no detectats.

4 GEOCAMP no es fa responsable de l’originalitat absoluta dels textos o figures dels itineraris publicats tot i que aquests hagin estat reservats. Els propis autors seran responsables davant la llei.

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp